• ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА АКТИВИ ЗА СЕГМЕНТАМИ В 2015 РОЦІ

  Операційні доходи та активи за сегментами у 2015 році

  Основні виробничі показники групи

  Звіт про фінансовий стан групи

  ФІНАНСОВІ КОЕФІЦІЄНТИ

  Фінансові коефіцієнти

  АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

  Доходи та валовий збиток

  В цілому по групі доходи (виручка) виросли на 63% порівняно з минулим роком і склали 131,2 млрд грн, при цьому:

  • доходи по регульованих сегментах (продаж та постачання природного газу, виробництво природного газу та зберігання природного газу) зросли на 30% та склали 62,5 млрд грн, що пояснюється зростанням цін реалізації природного газу та тарифів на послуги ПСГ, а також відображенням в звітності показників Укрнафти (починаючи з 22 липня 2015 року група відновила контроль над Укрнафтою та включила показники діяльності товариства до загальних показників групи. До цього часу інвестиція в Укрнафту відображалась в звітності у складі інвестицій в асоційовані та спільні підприємства);

  • доходи по нерегульованих сегментах (видобуток сирої нафти і газового конденсату, транспортування та розподілу природного газу, транспортування сирої нафти, переробка сирої нафти і газового конденсату та торгівля нафтопродуктами, інше) зросли на 112% та склали 68,7 млрд грн. Збільшення доходів по нерегульованих сегментах в основному стало наслідком зростання обсягу транзиту природного газу та відображення в звітності показників Укрнафти.

  В 2015 році частка доходів по регульованих сегментах зменшилась на 12,2% відносно 2014 року та склала 47,6% від загальних доходів групи.

  За результатами діяльності у 2015 році вперше за останні 4 роки (з 2011 року) група отримала валовий прибуток в сумі 8,5 млрд грн. (в 2014 році валовий збиток склав 7,3 млрд грн). Формування валового прибутку стало можливим за рахунок зростання прибутку по нерегульованих сегментах вдвічі з 13,6 млрд грн до 27,6 млрд грн. Регульовані сегменти, які в 2015 році забезпечили 47,6% доходів групи, незважаючи на те, що з 01.04.15 було розпочато процес приведення цін на природний газ до економічно обґрунтованого рівня, в цілому залишились збитковими та призвели до зменшення валового прибутку групи на 19,7 млрд грн.

  Формування доходів по сегментах та валовий збиток

  ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА СЕГМЕНТАМИ

  РЕГУЛЬОВАНІ СЕГМЕНТИ

  Сегмент виробництва природного газу

  Сегмент виробництва природного газу

  Валовий видобуток природного газу групи в 2015 році склав 15,3 млрд куб. м, що більше за обсяг газу, видобутий в 2014 році на 0,2 млрд куб м. Зростання видобутку стало наслідком врахування в фінансовій звітності з 22 липня 2015 року результатів діяльності Укрнафти (+0,7 млрд куб. м) та розпочатою з 2015 року реалізацією природного газу, видобутого в межах концесійної угоди в Єгипті (+0,1 млрд куб. м). Видобуток природного газу Укргазвидобування в 2015 році відносно 2014 року зменшився на 0,6 млрд куб. м.

  Дохід (виручка) від реалізації природного газу власного видобутку та послуг з видобутку газу виріс у 2015 році відносно 2014 року майже втричі та склав 21,2 млрд грн (в 2014 році: 7,1 млрд грн), при цьому:

  •дохід від реалізації газу для потреб населення (продаж для Нафтогазу) зріс в 3,5 раза та склав 16,4 млрд грн. Таке зростання при зменшенні обсягу реалізації на 0,6 млрд куб. м стало наслідком підвищення цін для Укргазвидобування з 01.04.15 з 349 грн/тис. куб. м до 1 590 грн/тис. куб. м без ПДВ, так що в середньому по року ціна реалізації газу Укргазвидобування склала 1 276 грн/тис. куб. м без ПДВ.

  Підвищення ціни реалізації газу Укргазвидобування дозволило забезпечити в 2015 році формування валового прибутку від реалізації природного газу для Нафтогазу для потреб населення. В 2014 році Укргазвидобування втрачало 28 грн на кожній тисячі кубічних метрів газу, реалізованого Нафтогазу, в 2015 році маржа Укргазвидобування стала позитивною та склала 94 грн/тис. куб. м. Формування від'ємної маржі для газу, що реалізовувався Нафтогазу, в 2014 році стало наслідком відображення групою в обліку основних засобів за справедливою вартістю, яка виявилась значно вищою за облікову вартість і відповідним зростанням амортизаційних відрахувань, в тому числі і в складі собівартості видобутого газу. В 2015 році також було залучено незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості активів групи, що вплинуло на зростання амортизаційних відрахувань у складі собівартості газу власного видобутку, крім того розмір рентних платежів за видобуток природного газу було збільшено з 01.04.15 з 20% до 70%. Якби не було підвищено ціну реалізації природного газу для Укргазвидобування при зростанні ставки рентної плати від'ємна маржа при реалізації газу Нафтогазу в 2015 році склала б — 344 грн/тис. куб. м, що призвело б до значних збитків у цьому сегменті.

  Додатковий прибуток від підвищення цін реалізації газу Укргазвидобування для Нафтогазу в 2015 році частково був знівельований девальвацією гривні: якщо в гривні ціна зросла майже в 4 рази, то в доларовому еквіваленті ціна зросла лише в 2 рази відносно 2014 року та в 1,3 раза відносно 2013 року.

  • дохід від реалізації газу для інших споживачів та дохід від реалізації послуг по видобутку газу зріс в 2 рази та склав 4,8 млрд грн. Таке зростання стало наслідком відображення в обліку показників Укрнафти та доходу від реалізації природного газу, видобутого в Єгипті. Реалізація газу в Єгипті розпочалась в 2015 році.

  Валовий прибуток сегменту "Виробництво природного газу" в 2015 році виріс майже в 4 рази в порівнянні з 2014 роком до 2,8 млрд грн, що в першу чергу, стало наслідком підвищення цін реалізації газу власного видобутку для Нафтогазу до рівня вище собівартості.

  Таке суттєве зростання валового прибутку призвело до того, що в 2015 році результат сегмента "Виробництво природного газу" став позитивним та склав 0,6 млрд грн (в 2013 та 2014 роках результат сегмента був від'ємним та складав 1,2 млрд грн та 4,7 млрд грн відповідно).

  При зростанні виручки в 3,5 раза, платежі до бюджету (рентна плата, податок на прибуток) зросли майже в 9 разів, а джерела для фінансування капітальних інвестицій (амортизаційні відрахування та прибуток після оподаткування) менше, ніж в 2 рази. Таким чином, прибутковість сегмента в 2015 році залишалась недостатньою для фінансування видобутку природного газу на існуючому рівні (за розрахунками Укргазвидобування необхідний для збереження видобутку рівень капітальних інвестицій складає 5,2 млрд грн), і тим більше, для підвищення видобутку. З 01.05.16 ціну реалізації газу для Укргазвидобування було збільшено до 4 849 грн/тис. куб. м, що має забезпечити формування прибутку, достатнього для забезпечення нарощування видобутку природного газу.

  Середньозважена ціна та собівартість газу внутрішнього видобутку Укргазвидобування

  Середньозважені ціни на природний газ

  СТруктура розподілу доходу Украгазвидобування від реалізації газу для Нафтогазу (без ПДВ)

  Сегмент продажу та постачання природного газу

  Основні показники сегмента продажу та постачання природного газу

  Загальне споживання природного газу в Україні (без виробничо-технологічних витрат) в 2015 році відносно 2014 року зменшилось на 22%, що стало наслідком економічної кризи та падіння виробництва, проведення бойових дій на Сході України, а також застосування енергозберігаючих технологій та економного використання газу населенням. Обсяг реалізації природного газу групою зменшився при цьому на 25% в порівнянні з 2014 роком та склав 21,8 млрд куб. м. Таким чином частка групи в загальному обсязі реалізації в 2015 році зменшилась на 3% з 76% до 73% за рахунок частки ринку реалізації промисловим споживачам.

  Виручка від реалізації природного газу стороннім споживачам зросла на 26% або на 11,8 млрд грн. порівняно з минулим роком і склала 57,3 млрд грн (2014 рік: 45,5 млрд грн). Зростання виручки в грошовому еквіваленті на фоні зменшення обсягів реалізації в кількісному еквіваленті зумовлене підвищенням цін на природний газ для населення та ТКЕ на 259% та 67% відповідно в середньому по року та для промислових споживачів на 42% протягом року. За рахунок зменшення обсягу реалізації виручка зменшилась на 11,5 млрд грн, а за рахунок підвищення цін зросла на 23,3 млрд грн.

  Незважаючи на значне підняття цін на природний газ, яке забезпечило зростання доходу на 11,8 млрд грн, за рахунок зростання ціни імпортованого газу в гривневому еквіваленті внаслідок девальвації національної валюти валовий збиток у сегменті "Продаж та постачання природного газу" зменшився лише на 0,9 млрд грн в порівнянні з 2014 роком та склав 21,2 млрд грн.

  Основною причиною формування валового збитку є реалізація імпортованого газу для потреб населення за встановленою НКРЕКП ціною, яка значно нижча за ціну придбання імпортованого газу (в 2015 році ціна імпортованого газу була більша за ціну реалізації газу для населення в 3,8 раза, в 2014 році: в 6,1 раза). Населення (на приготування їжі та опалення, в т.ч. через ТКЕ) щорічно споживає близько 20 млрд куб. м природного газу (в 2015 році споживання зменшилось відносно 2014 року на 5 млрд куб. м за рахунок теплої зими та економного використання газу). При цьому тільки 50%-60% потреб населення задовольняється за рахунок газу власного видобутку Укргазвидобування, а решта задовольняється за рахунок імпортованого газу. Таким чином, прибуток, який група отримує від реалізації для потреб населення газу власного видобутку, значно менший від збитку від реалізації імпортованого газу.

  Реалізація природного газу іншим категоріям споживачів (підприємства, що виробляють тепло для інших споживачів, регіональні газорозподільчі підприємства для перепродажу іншим споживачам, промислові та інші споживачі) є прибутковою. Максимальна ціна реалізації природного газу іншим категоріям споживачів до 01.10.15 встановлювалась НКРЕКП, а з жовтня 2015 року ціна реалізації газу іншим споживачам встановлюється Нафтогазом самостійно відповідно до закону України "Про ринок природного газу". Ця ціна переглядається щомісячно з урахуванням закупівельної ціни імпортованого газу та девальвації гривні та забезпечує групі незначну валову маржу, яка у відсотках до доходу склала 16% та 3% в 2014 році та 2015 році відповідно. Валовий прибуток від реалізації природного газу іншим категоріям споживачів в 2015 році склав 0,8 млрд грн (в 2014 році: 5,2 млрд грн). Однак цього прибутку було недостатньо для покриття збитків від реалізації газу для населення, що і призвело до формування валового збитку в цілому по сегменту.

  За незначного зменшення валового збитку відносно 2014 року результат сегмента збільшився на 25,5 млрд грн та склав 55,7 млрд грн, що стало наслідком зменшення збитків від курсових різниць та зменшенням збитків, понесених на окупованих територіях та в Криму. 

  Реалізація природного газу споживачам України

  Обсяги реалізації та ціни природного газу

  Формування валового збитку

  Формування валового збитку від продажу газу для споживачів

  Сегмент зберігання газу

  Сегмент зберігання газу

  З 01.05.14 відбулось збільшення тарифу на зберігання газу у ПСГ у 3,4 раза. За рахунок підвищення тарифів виручка по сегменту зросла на 9% та склала 1,5 млрд грн. Значна частка послуг ПСГ надається підприємствам групи (в 2015 році — 74%, в 2014 році — 76% доходів сегменту).

  Незважаючи на зростання виручки, група отримала валовий збиток у сегменті "Зберігання газу" в розмірі 1,2 млрд грн (в 2014 році: валовий прибуток склав 0,2 млрд грн). Основною причиною отримання валового збитку стало відображення групою в обліку основних засобів за справедливою вартістю, яка виявилась значно вищою за облікову вартість, і відповідне зростання амортизаційних відрахувань. При цьому негативний результат сегмента склав -2,2 млрд грн, що на 0,8 млрд грн менше, ніж в 2014 році, коли на загальний результат вплинуло знецінення основних засобів в сумі 2,7 млрд грн (в 2015 році збитки від знецінення, що відносяться до цього сегмента, відсутні).

  Негативні результати діяльності сегмента свідчать про економічно необґрунтований рівень тарифів на зберігання природного газу. В 2017 році група очікує на перехід на RAB-методологію для розрахунку тарифу на зберігання газу, що дозволить забезпечити нарахування справедливого доходу на регуляторну базу активів та призведе до покращення результату сегмента.

  НЕРЕГУЛЬОВАНІ СЕГМЕНТИ

  Сегмент транспортування та розподілу природного газу

  Сегмент транспортування та розподілу природного газу

  Незважаючи на реалізацію політики Російської Федерації щодо транспортування вуглеводнів в обхід України обсяг транспортування газу за контрактом з Газпромом в 2015 році збільшився на 8% порівняно з 2014 роком.

  Обсяги транспортування газу споживачам України при цьому зменшились на 20% порівняно з минулим роком в результаті загального зменшення споживання газу через економічну кризу, військові дії на сході країни, застосування енергозберігаючих технологій та економію газу населенням.

  Незважаючи на зменшення обсягу транспортування газу для споживачів України дохід (виручка) від реалізації послуг у сегменті "Транспортування та розподіл природного газу" виріс більше ніж в 2 рази порівняно з 2014 роком та склав 50,0 млрд грн.

  На збільшення виручки вплинули наступні фактори:

  • послуги з транзиту газу: на 95% девальвація національної валюти (+22,3 млрд грн) та на 5% — збільшення обсягу транзиту (1,6 млрд грн), при цьому за рахунок зменшення ставки транзиту виручка зменшилась на 0,5 млрд грн;

  • послуги з транспортування газу для споживачів України: зростання виручки на 3,8 млрд грн обумовлене підвищенням тарифу на транспортування газу, при цьому за рахунок зменшення обсягу транспортування виручка зменшилась на 1,5 млрд грн;

  Собівартість послуг зросла на 12,6 млрд грн, в основному за рахунок зростання амортизації.
  Таким чином валовий прибуток сегмента "Транспортування та розподіл природного газу" виріс в 2,4 раза в порівняно з минулим роком та склав 22,6 млрд грн (2014 рік: 9,5 млрд грн).

  Формування валового прибутку сегмента Транспортування та розподіл природного газу

  Суттєве зменшення прибутковості активів ROA (Return on Assets або співвідношення фінансового результату сегмента до вартості активів, які відносяться до цього сегмента) після проведення переоцінки основних засобів в 2014 році може свідчити як про економічну необґрунтованість розміру тарифу на транспортування природного газу, так і про високі витрати сегмента порівняно з компаніями-аналогами. При цьому зростання валового прибутку в 2015 році фактично було обумовлене послабленням гривні до долара США (оскільки Газпром сплачує за транзит тариф, виражений в доларах США), а не приведенням тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

  На виконання положень Закону "Про ринок природного газу" № 329-VIII від 09.04.2015 року, з метою запровадження європейських тарифів на транспортування природного газу для точок входу та точок виходу на базі стимулюючого RAB-регулювання (що забезпечує отримання оператором ГТС справедливого доходу на регуляторну базу активів) НКРЕКП в вересні 2015 року затвердила Методику визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу. На основі цієї методики з 01.01.16 НКРЕКП встановило тарифи на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для точок входу і точок виходу, розташованих на державному кордоні України, із застосуванням RAB-методології. Нафтогаз звернувся до Газпрому з вимогою застосування цих тарифів під час транзиту природного газу Газпрому до країн Європи за діючим контрактом. Оскільки зазначене питання залишається невирішеним, компанія включила вимоги щодо переходу на нові тарифи на транзит з 01.01.16 до позову за контрактом на транзит природного газу територією України, з яким Нафтогаз в жовтні 2014 року звернувся до Стокгольмського Арбітражного трибуналу. До приведення договірних відносин у відповідність до нормативних документів НКРЕКП, надання послуг з транзиту природного газу компанією для Газпрому здійснюється на умовах, що діяли в 2015 році.

  Крім того, НКРЕКП планує завершити до кінця 2016 року перехід на RAB-методологію для розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу від точки входу до точки виходу для споживачів України, що було повторно зазначено НКРЕКП в серпні 2016 року. Зокрема, на засіданні НКРЕКП 18.08.2016 було вирішено встановити тарифи для Укртрансгазу на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу, розташованих на території України, після введення в дію постанови НКРЕКП від 25.02.2016 № 236 "Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу" та після внесення змін до актів законодавства, необхідних для сприяння застосуванню нового Закону України "Про ринок природного газу" в частині відокремлення тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу від вартості природного газу як товару при формуванні ціни на природний газ для побутових споживачів. Зазначені заходи дозволять забезпечити отримання компанією регульованих тарифів, які забезпечують справедливу норму доходності на регуляторну базу активів, та призведуть до покращення результату сегмента в майбутньому.

  Сегмент переробки сирої нафти і газового конденсату

  Сегмент переробки сирої нафти і газового конденсату

  Доходи сегмента в 2015 році збільшились порівняно з 2014  роком на 26% та склали 6,6 млрд грн. Зростання доходу обумовлене відображенням в обліку доходу від реалізації скрапленого газу Укрнафти з 22.07.15 (+1,4 млрд грн). В 2015 році Нафтогаз та Укртранснафта не здійснювали операцій з реалізації нафтопродуктів, які перероблялись за давальницькою схемою, як це відбувалось в 2013 та на початку 2014 років. Зазначений вид бізнесу не є основним для Нафтогазу та Укртранснафти та забезпечував від'ємний рівень рентабельності при значних розмірах відволікання обігових коштів на фінансування оборотного капіталу. Керівництвом групи було прийняте рішення щодо припинення цього виду діяльності. Таким чином, основні доходи в цьому сегменту в 2015 році формувались за рахунок реалізації нафтопродуктів та скрапленого газу власного виробництва Укргазвидобування та Укрнафти, а також стисненого газу через мережу АГНКС Укравтогазу.

  Незважаючи на зростання доходу та валового прибутку, результат сегмента в 2015 році зменшився на 44% по відношенню до минулого року та склав 1,1 млрд грн. На погіршення результату сегмента вплинули показники Укрнафти: збитковість реалізації скрапленого газу та нарахування резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості.

  Формування результатів сегмента переобки сирої нафти і газового конденсату

  Сегмент транспортування сирої нафти

  Сегмент транспортування сирої нафти

  Протягом останніх років відбувається падіння обсягів транспортування нафти, що пояснюється як зменшенням транспортування нафти на вітчизняні НПЗ, так і зменшенням обсягу транзиту нафти. Обсяг транспортування нафти в 2015 році зменшився на 0,1 млн т порівняно з 2014 роком (в т.ч. обсяг транзиту виріс на 0,2 млн т, а обсяг транспортування до НПЗ зменшився на 0,3 млн т) та склав 16,8 млн т.

  Незважаючи на незначне підвищення обсягу транзиту нафти в 2015 році, необхідно зазначити, що в умовах політичної нестабільності у взаємовідносинах між Україною та Російською Федерацією, а також значного падіння світових цін на нафту, коли зростають ризики перерозподілу традиційних ринків збуту між основними країнами-експортерами нафти, існує загроза подальшого зменшення обсягу транзитного транспортування нафти територією України до країн Центральної Європи.

  Зниження обсягів транспортування нафти в напрямку НПЗ України у 2015 році на 13% пов'язане із негативними тенденціями в роботі нафтопереробної галузі України. З 6 нафтопереробних заводів України працює лише Кременчуцький НПЗ, який переробляє незначні обсяги нафти вітчизняного видобутку та легкі сорти каспійської нафти, поставлені залізничним транспортом. Причиною зупинки вітчизняних НПЗ стала конкуренція з боку білоруських, російських та прибалтійських НПЗ, які в умовах безмитного імпорту нафтопродуктів на територію України мають переваги перед НПЗ України. Основними з цих переваг є географічна близькість до сировинної бази з Російської Федерації, відсутність російського експортного мита при імпорті сировини та технологічна розвиненість, яка дозволяє забезпечувати високий відсоток виходу світлих нафтопродуктів з російської нафти сорту Urals.

  Незважаючи на зменшення обсягу транспортування нафти в 2015 році, відбулось зростання виручки в порівнянні з 2014 роком на 67% до 3,3 млрд грн, що обумовлено девальвацією гривні, оскільки тариф на транзит нафти встановлено в євро. Крім того, з 01.07.15 було підвищено тариф на транспортування нафти на вітчизняні НПЗ в середньому в 6 разів, що також забезпечило зростання доходу.

  При зростанні доходу на 67% порівняно з 2014 роком, результат сегмента збільшився по відношенню до 2014 року лише на 47% та склав 1,6 млрд грн, що стало наслідком відображення групою в обліку основних засобів за справедливою вартістю, яка виявилась значно вищою за облікову вартість, і відповідним зростанням амортизаційних відрахувань, а також зростання витрат на оренду резервуарних ємностей для розміщення 385,5 тис. т технологічної нафти, витісненої у 2013-2014 роках з непрацюючих ділянок нафтопроводів при їх переведенні в режим безпечного утримання.

  Формування результата сегмента транспортування сирої нафти

  Сегмент виробництва сирої нафти і газового конденсату та торгівлі нафтопродуктами

  Сегмент виробництва сирої нафти і газового конденсату та торгівлі нафтопродуктами

  Доходи сегмента до 2015 року формувались виключно за рахунок реалізації продукції в Єгипті, оскільки вся нафта та газовий конденсат, який видобувається Укргазвидобуванням переробляються, і їх реалізація відноситься до доходів сегмента "Переробка сирої нафти і газового конденсату". Починаючи з 22 липня 2015 року група поновила контроль над Укрнафтою та включила показники діяльності товариства до загальних показників групи, що призвело до збільшення доходу від реалізації нафти майже в 20 разів порівняно з 2014 роком.

  Реалізація нафти в Єгипті

  Компанія уклала концесійну угоду на проведення нафтової розвідки та експлуатації між Арабською Республікою Єгипет (АРЄ) та Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією (ЄГНК) і Нафтогазом на території Alam El Shawish East західної пустелі ("Концесійна угода") 13 грудня 2006 року. Період розробки за Концесійною угодою обмежений максимальним строком у 25 років від дати відкриття комерційних запасів нафти або від дати перших постачань газу, що розпочався у 2011 році. Концесійна угода містить такі умови:

  • Компанія відшкодовуватиме для себе щокварталу усі витрати на розвідку і розробку у межах 25% усіх нафтопродуктів, добутих і накопичених з усіх виробничих ділянок та не використаних у нафтових операціях (компенсаційна частина);

  • решта 75% вироблених нафтопродуктів розподіляються між компанією та ЄГНК залежно від обсягів виробництва. Частка компанії знаходиться у межах від 15% до 19% (дохідна частина);

  • ЄГНК стає власником усіх активів компанії, придбаних і тих, що належать їй у межах Концесійної угоди.

  Дохід від реалізації нафти, видобутої в Єгипті в 2015 році виріс на 0,03 млрд грн порівняно з 2014 роком та склав 0,3 млрд грн. Збільшення доходу сегмента відбулось за рахунок збільшення обсягів видобутку нафти (+0,06 млрд грн.) та зростання курсу долара відносно до гривні (+0,14 млрд грн). При цьому за рахунок зменшення ціни реалізації нафти дохід зменшився на 0,17 млрд грн.

  Результат сегменту в 2015 році був негативним — 2,1 млрд грн, тоді як за 2014 рік група отримала прибуток — 0,3 млрд грн. До погіршення результату сегменту призвело включення результатів діяльності Укрнафти. Збитковість реалізації нафти Укрнафти стала, в першу чергу, наслідком світового падіння цін на нафту та діючого порядку нарахування рентної плати за фіксованими ставками без врахування фактичного рівня ціни на нафту. З серпня 2014 року було запроваджено ставку рентної плати 45% для покладів, що повністю або частково залягають на глибині до 5 000 м, коли ціна на нафту "Urals" складала 107 дол. за барель. В 2015 році, коли середня по року ціна на нафту складала 51 дол. за барель, незмінність ставок рентної плати призвела до збитковості сегмента "Виробництво сирої нафти і газового конденсату", а також призвела до формування операційного грошового потоку Укрнафти в обсязі, недостатньому для зупинення падіння видобутку нафти. Зменшення грошового потоку від операційної діяльності та дії попереднього менеджменту Укрнафти призвели до несвоєчасної сплати товариством податкових зобов'язань, в першу чергу, по рентній платі, та як наслідку донарахування штрафних санкцій з боку податкових органів та відповідному збільшенню витрат сегменту на суму нарахованих штрафів.

  Запровадження диференціації ставок рентної плати за користування надрами для видобування нафти та/або конденсату залежно від фактичного рівня світових цін на нафту "Urals" сприятиме покращенню результатів діяльності сегменту та забезпечить формування джерел необхідних для фінансування заходів щодо зупинення падіння та збільшення обсягів видобутку нафти і конденсату в Україні.

  ФОРМУВАННЯ ЧИСТОГО ЗБИТКУ

  В 2015 році група суттєво (в 2,44 раза) скоротила чистий збиток в порівнянні з минулим роком та вперше за останні 4 роки (з 2011 року) отримала валовий прибуток в сумі 8,5 млрд грн.

  Основними причинами, які забезпечили покращення фінансового результату порівняно з 2014 роком стали:

  • підвищення операційної ефективності групи та як наслідок збільшення валового прибутку по нерегульованих сегментах на 15,2 млрд грн, в тому числі: по нерегульованих сегментах на 14,0 млрд грн ("Транспортування та розподіл природного газу" та "Переробка сирої нафти і газового конденсату") та по регульованих сегментах на 1,2 млрд грн ("Виробництво газу" та "Продаж та постачання газу");

  • зменшення темпів девальвації гривні та зменшення заборгованості групи в валюті, що призвело до зменшення втрат від курсових різниць на 19,3 млрд грн: протягом 2015 року курс долара збільшився на 52%, а протягом 2014 року — на 97%, заборгованість у валюті на початок 2015 року складала близько 3 млрд дол., а на початок 2014 року – близько 7 млрд грн;

  • зменшення втрат на окупованих територіях на Сході України та в Криму 24,6 млрд грн, в тому числі 13,7 млрд грн — втрати від припиненої діяльності (Чорноморнафтогаз) та 10,9 млрд грн — втрати інших підприємств групи, крім Чорноморнафтогазу, на окупованих територіях на сході України та в Криму.

  Фактори зменшення збитку групи в 2015 році

  Фактори формування збитку

  З іншого боку, в 2015 році порівняно з 2014 роком зросли забезпечення під судові справи та інші забезпечення на 7,5 млрд грн за рахунок нарахованого резерву на покриття можливих штрафів, пені та відсотків по Укрнафті у зв'язку з несвоєчасною сплатою рентної плати, податку на прибуток, ПДВ та дивідендів.

  Формування загального негативного результату діяльності групи в 2015 році в розмірі -36,3 млрд грн при отриманому валовому прибутку в сумі 8,5 млрд грн було спричинено:

  1. збитком від курсових різниць — 19,9 млрд грн, який понесла група через девальвацію гривні: заборгованість групи в іноземній валюті на початок 2015 року складала майже 3,0 млрд дол. При цьому курс долара зріс з 15,77 грн/дол. на початку року до 24,00 грн/дол. у грудні 2015 року, що призвело до нарахування групою збитків, пов'язаних з переоцінкою та сплатою заборгованості в іноземних валютах;

  2. фінансовими витратами — 10,9 млрд грн, основну суму з яких склали відсотки за користування кредитами;

  3. нарахуванням забезпечень під судові справи та інші забезпечення — 7,9 млрд грн (дивись пояснення вище);

  4. іншими витратами, зменшеними на інші доходи – 6,0  млрд грн, в т.ч. втратами на окупованих територіях — 2,1 млрд грн, нарахованими штрафами та пені – 1,5 млрд грн, збільшення в резервах, нарахованих на дебіторську заборгованість та інші оборотні активи, — 1,4 млрд грн тощо.

  АНАЛІЗ БАЛАНСУ (ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)

  Активи

  Активи групи станом на 31.12.15 склали 669,7 млрд грн (з яких розподілено між сегментами 651,9 млрд грн), що на 153,60 млрд грн або на 30% більше, ніж активи станом на 31.12.14.

  Активи групи

  Зростання активів групи відбулось за рахунок:

  •  збільшення необоротних активів з 471,9 млрд грн до 581,8 млрд грн (+24%), в основному за рахунок проведення переоцінки основних засобів. Порівняно з останньою оцінкою, що проводилась в 2014 році, ключовими факторами росту вартості активів стали:

  •  подорожчання металопродукції, в тому числі труб та металоконструкцій;

  •  зростання цін на паливно-мастильні матеріали;

  •  збільшення розміру заробітної плати будівельно-монтажних спеціалістів;

  •  підвищення цін на обладнання як вітчизняного, так і імпортного виробництва (наприклад, газоперекачувальних агрегатів, видобувного обладнання, будівельної техніки);

  • зміна макроекономічної ситуації (девальвація національної валюти, що призвела до зростання цін на продукцію у гривневому виразі);

  • зміна прогнозів розвитку нафтогазового ринку (в тому числі затвердження тарифів на транзит згідно стимулюючого тарифоутворення НКРЕКП та використання прискореної амортизації у тарифах, зростання цін на вуглеводні для населення та для Укргазвидобування, зниження ставок ренти на природний газ).

  • зростання оборотних активів протягом 2015 року майже вдвічі з 44,1 млрд грн до 87,9 млрд грн в основному за рахунок збільшення запасів (зростання обсягу газу в ПСГ), збільшення дебіторської заборгованості та залишків коштів на рахунках підприємств групи (детальніше дивіться розділ "Робочий капітал").

  Активи за сегментами

  Частка активів, які належать до регульованих сегментів, в 2015 році збільшилась з 44% станом на 31.12.14. до 46% станом на 31.12.15. Основною причиною збільшення частки активів, які належать до регульованих сегментів, стала переоцінка основних засобів у сегменті "Виробництво природного газу". Частка активів по цьому сегменту зросла з 9% до 12%.

  Оборотні та необоротні активи

  Капітальні інвестиції

  Капітальні інвестиції групи в 2015 році зросли на 76% відносно до 2014 року та склали 6,5 млрд грн. Пріоритетним напрямком капітальних інвестицій групи є видобуток природного газу. В 2015 році витрати по сегменту "Виробництво природного газу" склали 4,2 млрд грн або 64% від загального обсягу капітальних інвестицій. По відношенню до 2015 року обсяг капітальних інвестицій по сегменту "Видобуток природного газу" виріс на 1,6 млрд грн або в 1,6 раза. Основний напрямок капітальних вкладень в межах сегменту "Виробництво природного газу" — розвідувальне та експлуатаційне буріння. Підняття ціни реалізації природного газу для Укргазвидобування в 2015 році дозволило збільшити розмір власних ресурсів підприємства на фінансування капітальних вкладень майже вдвічі по відношенню до 2014 року, однак не забезпечило навіть мінімального розміру фінансових ресурсів для фінансування видобутку, який би забезпечив стабілізацію видобутку газу на рівні 2014 року (детальніше дивіться розділ "Формування фінансових результатів по сегментах. Регульовані сегменти. Сегмент виробництва природного газу"). Збільшення капітальних інвестицій в видобуток газу в порівнянні з компаніями-аналогами в 2015 році стало наслідком зменшення інвестицій, в першу чергу, по російських газовидобувних компаніях (в 2014 році обсяг капітальних інвестицій у видобуток становив 2,3 млн дол./б.н.е. та був найменшим з усіх компаній-аналогів).

  Сегмент "Транспортування і розподіл природного газу" — другий за обсягом напрямок фінансування капітальних вкладень групою. В 2015 році обсяг фінансування капітальних вкладень у цьому сегменті склав 1,1 млрд грн або 17% від загального розміру капітальних інвестицій (в 2014 році: обсяг капітальних інвестицій складав 0,3 млрд грн або 8% від загального обсягу інвестицій). Незважаючи на суттєве зростання обсягу капітальних вкладень в сегменті "Транспортування і розподіл природного газу" в 2015 році показники групи, як і в 2014 році, залишаються найнижчими серед інших газотранспортних компаній світу.

  З переходом до стимулюючого тарифоутворення на основі RAB-методології у групи виникатимуть зобов'язання щодо щорічного інвестування в газотранспортну систему України згідно із затвердженим планом розвитку газотранспортної системи на 10 років обсягах не менших ніж річна амортизація. В березні 2016 року НКРЕКП постановою №389 затвердила План розвитку газотранспортної системи Укртрансгазу на 2016 — 2025 роки та джерела його фінансування в обсязі понад 69 млрд грн щорічно. Здійснювати інвестиції в такому обсязі стане можливим для Укртрансгаза тільки після приведення договірних відносин з Газпромом до нормативних документів НКРЕКП і переходом на нові тарифи та запровадження RAB-методології для розрахунку тарифу на транспортування газу для споживачів України.

  Капітальні витрати за сегментами

  Зобов'язання

  Зобов'язання групи станом на 31.12.15 склали 219,2 млрд грн, що на 60,1 млрд грн або на 38% більше, ніж зобов'язання станом на 31.12.14.

  Зростання зобов'язань групи відбулось за рахунок:

  • збільшення довгострокових зобов'язань з 97,1 млрд грн до 125,0 млрд грн (+29%), в основному за рахунок збільшення відкладених податкових зобов'язань через переоцінку

  • майна та збільшення заборгованості за довгостроковими позиками, деномінованими в валюті, через підвищення курсу;

  • зростання поточних зобов'язань протягом 2015 року на 52% з 62,0 млрд грн до 94,3 млрд грн в основному за рахунок нарахованих резервів та збільшення кредиторської заборгованості через відображення показників Укрнафти.

  Зобовязання групи

  Позики

  Зобов'язання групи за позиками станом на 31.12.15 склали 71,8 млрд грн (на 31.12.14: 61,3 млрд грн).

  В 2015 році менеджмент групи забезпечив:

  • погашення кредитів на суму 11,5 млрд грн;

  • рефінансування кредитів у вітчизняних банках на суму 17,8 млрд грн;

  • залучення кредитних ресурсів від міжнародних фінансових інституцій за значно нижчими відсотковими ставками, ніж на вітчизняному ринку. В 2015 році було підписано кредитну угоду з ЄБРР на суму 300 млн дол. Зазначені кошти призначені для закупівлі близько 1,5 млрд куб. м газу на західному кордоні України, в 2015 році використано 48,7 млн дол. Крім того, між компанією та Світовим банком досягнуто домовленості щодо організації фінансування у вигляді відкриття акредитивних/кредитних ліній комерційних банків під гарантії МБРР в розмірі до 500 млн дол.

  Однак через девальвацію гривні приріст зобов'язань за валютними кредитами склав 18,8 млрд грн.

  Таким чином, якщо в доларовому еквіваленті заборгованість за кредитами у 2015 році зменшилась на 23%, то з урахуванням девальвації національної валюти заборгованість по кредитах в гривні в 2015 році зросла на 17%.

  Кредити

  Робочий капітал

  Забезпечення фінансування робочого капіталу в 2015 році стало одним з найважливіших завдань керівництва групи. Бізнес-модель Нафтогазу до 2014 року (оплата за імпортований газ по факту поставки, фінансування операційної діяльності за рахунок отриманих авансів, накопичення боргів споживачів, зменшення залишків газу в ПСГ тощо) суттєво змінилася у 2014 році у зв'язку з переходом на 100% передоплату імпортованого газу. Крім того, критично низькі залишки природного газу в ПСГ на початок 2015 року ставили під загрозу безпечність роботи газотранспортної системи у період пікових навантажень та вимагали додаткового інвестування в робочий капітал. Як результат ефективної роботи групи робочий капітал станом на 31.12.15 складав 30,7 млрд грн.

  Розмір робочого капіталу збільшився в порівнянні з 2014 роком більше, ніж в 2 рази, при цьому в структурі робочого капіталу в порівнянні з 2014 роком відбулись наступні зміни:

  • передплати видані та інші оборотні активи (з урахуванням передплат з податку на прибуток) зменшились на 28% та склали 9,8 млрд грн: відбулось зменшення передплат за імпортований природний газ. Наприкінці 2014 року Нафтогаз здійснив попередню оплату за імпортований газ, який постачався протягом січня, на загальну суму близько 703 млн дол., тоді як у грудні 2015 року за рахунок укладання угоди з ЄБРР група здійснила попередню оплату лише на суму 55 млн дол., решта газу була придбана на початку 2016 року з використанням кредитних коштів;

  • запаси станом на 31.12.15 збільшились відносно до 31.12.14 більше, ніж удвічі, та склали 32,1 млрд грн. Основною складовою запасів станом на 31.12.15 є природний газ (84%), який належить групі, знаходиться в ПСГ та може бути реалізований споживачам ("активний газ"), а також газ, який знаходиться в газотранспортній системі (близько 1 млрд куб. м). Вартість природного газу зросла в 3,4 раза за рахунок збільшення обсягу газу в ПСГ на 4 млрд куб. м та зростання середньозваженої ціни імпортованого газу, за якою обліковується цей газ більше, ніж на 10% через зростання курсу долара (при цьому протягом 2015 року закупівельна ціна імпортованого газу зменшилась з 333 дол./тис. куб. м до 209 дол./тис. куб. м та в середньому за рік склала 277 дол./тис. куб. м), а також зростання собівартості газу власного видобутку. Також на зростання вартості запасів вплинуло включення показників Укрнафти в результаті відновлення контролю за нею (зростання вартості нафти та нафтопродуктів, а також вартості сировини в 4,1 та 3,8 раза, відповідно);

  • торгова дебіторська заборгованість за 2015 рік зросла більше, ніж в 3 рази та станом на 31.12.15 склала 33,6 млрд грн. Основною причиною зростання дебіторської заборгованості стало включення показників Укрнафти, що призвело до зростання дебіторської заборгованості на 10,5 млрд грн. Крім того, збільшилась дебіторська заборгованість Газпрому за послуги з транзиту газу на 3,0 млрд грн (заборгованість за послуги з транзиту за грудень 2015 року, які було оплачено в січні 2016 року). Також на 3,1 млрд грн зросла дебіторська заборгованість за природний газ. При цьому розмір торгової дебіторської заборгованості за газ до вирахування резерву на знецінення станом на 31.12.15 збільшився порівняно з початком року на 8,4 млрд грн та склав 32,7 млрд грн. Таке зростання дебіторської заборгованості стало наслідком збільшення поточної заборгованості споживачів, які сплачують рахунки в місяці наступному за місяцем поставки (населення,ТКЕ, бюджетні організації), через збільшення ціни реалізації, при цьому загальний рівень розрахунків споживачів природного газу в 2015 році склав 97%, а в 2014 році — 94%. З іншого боку, було збільшено резерв на знецінення на 5,3 млрд грн з 12,1 млрд грн до 17,4 млрд грн, що в цілому призвело до збільшення балансової вартості торгової дебіторської заборгованості за газ лише на 3,1 млрд грн;

  • торгова кредиторська заборгованість станом на 31.12.15 склала 19,9 млрд грн, що на 5,7 млрд грн, більше ніж станом на 31.12.14. Збільшення кредиторської заборгованості, в першу чергу, стало наслідком включення показників Укрнафти, а також за рахунок курсових різниць по кредиторській заборгованості, деномінованої в іноземній валюті;

  • аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання (з урахуванням зобов'язань по сплаті податку на прибуток) станом на 31.12.2015 зросли на 13,1 млрд грн та склали 24,9 млрд грн. Зростання в основному стало наслідком включення до звітності заборгованості Укрнафти по рентних платежах в сумі 8,4 млрд грн (з урахуванням штрафних санкцій), відображення заборгованості Укрнафти по виплаті дивідендів в сумі 2,8 млрд грн.

  Робочий капітал

  АНАЛІЗ ЗМІН У КАПІТАЛІ

  Капітал групи станом на 31.12.15 склав 445,2 млрд грн, що на 88,2 млрд грн або 25% більше, ніж розмір капіталу станом на 31.12.14. Зростання капіталу групи стало наслідком:

  передачі до акціонерного капіталу Нафтогазу ОВДП в сумі 29,7 млрд грн,

  • переоцінки основних засобів, що призвело до зростання резерву переоцінки на 95,0 млрд грн.

  З іншого боку, за рахунок отриманого протягом 2014 року чистого збитку накопичений дефіцит групи збільшився на 36,1 млрд грн, що призвело до зменшення капіталу.
  Група отримувала фінансову підтримку від держави у вигляді ОВДП в обмін на емісію нових акцій компанії. Отримані кошти призначені для покриття касового дефіциту Нафтогазу. Суму ОВДП, отриманих групою в обмін на емісію нових акцій, можна частково розглядати як покриття компенсації різниці у цінах, однак, не існує правової бази або документів, які б підтверджували це твердження, і немає також акту звірки або аналогічного документа, підписаного між компанією та урядом України, у якому була б зазначена сума компенсації різниці у цінах.

  Якби група отримувала компенсацію різниці в цінах грошовими коштами, а не через внесок ОВДП до статутного капіталу, то така компенсація відображалась би у складі доходів.

  Це, з одного боку, призвело би до зменшення збитків, а з іншого, вплинуло на збільшення оподатковуваного прибутку та, відповідно, до зростання сум сплаченого до бюджету податку на прибуток.

  Реформування газового ринку та поступове приведення цін реалізації природного газу до економічно обґрунтованого рівня істотно зменшить фінансовий дефіцит Нафтогазу у 2016 році і повністю його ліквідує у 2017 році. В 2016 році група вперше з 2006 року не отримує прямої підтримки з держави на компенсацію різниці в цінах у вигляді рекапіталізації за рахунок отриманих ОВДП.

  Аналіз змін у власному капіталі групи

  АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

  В 2015 році група отримала позитивний грошовий потік від операційної діяльності в розмірі 2,0 млрд грн (в 2014 році грошовий потік від операційної діяльності був від'ємним та склав -58,9 млрд грн). Зростання грошового потоку від операційної діяльності відбулося за рахунок зменшення збитку до оподаткування на 39,2 млрд грн (детальніше дивіться розділ "Формування чистого збитку") та змін у оборотному капіталі на 19,2 млрд грн.

  Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності, в 2015 році склали 4,9 млрд грн, що на 0,6 млрд грн більше, ніж у 2014 році.

  Чистий грошовий потік від фінансової діяльності зменшився на 87% та склав 8,3 млрд грн. Зменшення грошового потоку від фінансової діяльності стало наслідком зменшення надходжень від продажу ОВДП на 66,9 млрд грн (детальніше дивіться розділ "Аналіз змін у капіталі"), зменшення чистих запозичень на 13,5 млрд грн (без урахування кредиту ЄБРР в сумі 1,1 млрд грн, який в звітності віднесено до негрошових операцій) та збільшення обов'язкових внесків чистого прибутку до бюджету на 2,7 млрд грн.

  Рух грошових коштів

  СТРУКТУРА ГРОШОВИХ ВИТРАТ ГРУПИ

  В структурі грошових витрат групи відбулись наступні зміни:

  • зменшились витрати на придбання природного газу на 26,4 млрд грн у зв'язку з тим, що в 2014 році група погашала заборгованість за газ, придбаний у 2013 році на суму 24,2 млрд грн. Таким чином, без урахування погашення заборгованості за газ, витрати на придбання природного газу майже не змінились в гривневому еквіваленті: 82,9 млрд грн в 2015 році та 85,1 млрд грн в 2014 році. В доларовому еквіваленті платежі за газ (без урахування погашення боргу) зменшились з 6,5 млрд дол. до 4,0 млрд дол., в тому числі на 1,2 млрд дол. за рахунок зменшення обсягу придбання імпортованого газу з 19,3 млрд куб. м газу в 2014 році до 15,4 млрд куб. м, на 0,3 млрд дол. за рахунок зниження закупівельної ціни з 294 дол./тис. куб. м до 277 дол./тис. куб. м, а також зменшення суми авансів з 703 млн дол.  до 55 млн дол.

  • зменшились витрати на сплату відсотків та погашення кредитів на 3,7 млрд грн (без врахування оборотів по кредитним лініям), оскільки в 2014 році група погашала євробонди (1,6 млрд дол.);

  • податки, сплачені групою в 2015 році, зросли на 22,1 млрд грн та склали 40,5 млрд грн. В основному відбулось зростання по сплаті рентної плати за рахунок підвищення ставки рентної плати за газ та підвищення ціни реалізації газу Укргазвидобування;

  • інші витрати зросли на 2,0 млрд грн та склали 21,3 млрд грн. Зростання в основному відбулося за рахунок зростання витрат на капітальні вкладення, послуги з транспортування, при цьому зменшилися витрати на інші роботи та послуги.

  В загальній структурі витрат групи власне на утримання апарату Нафтогазу в 2015 році, як і в 2014 році, було витрачено близько 0,3% коштів. Натомість 46,0% склали витрати на закупівлю природного газу для споживачів, 19,4% коштів група витратила на розрахунки з кредиторами за кредитами минулих років. Ще 22,5% грошей було витрачено на сплату податків до бюджету, частка витрат на сплату податків у 2015 році зросла на 12,6% відносно до минулого року. В абсолютному значені розмір платежів до бюджету в 2015 році виріс на 22,1 млрд грн або більше, ніж у 2 рази відносно до минулого року та склав 40,5 млрд грн. Решта витрат: оплата праці працівників, транспортування природного газу та резервування транспортних потужностей, капітальні та фінансові інвестиції, виробничі витрати, тощо.

  Структура грошових витрат групи

  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>