• АКЦІОНЕРУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ":

  Ми провели аудит наведеної консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (надалі — "компанія") та її дочірніх підприємств (надалі разом — "група"), яка складається із консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2015 року, консолідованого звіту про прибутки або збитки, консолідованого звіту про сукупні доходи, консолідованого звіту про зміни у власному капіталі та консолідованого звіту про рух грошових коштів за рік, який закінчився на зазначену дату, а також стислого викладу основних принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток.

  Відповідальність керівництва за консолідовану фінансову звітність

  Керівництво відповідає за підготовку та достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"), а також за створення такої системи внутрішнього контролю, яка, на думку керівництва, є необхідною для підготовки консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

  Відповідальність аудитора

  Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності за результатами проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають дотримання вимог професійної етики, а також планування та проведення аудиту для отримання достатньої впевненості у тому, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

  Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від професійного судження аудитора, включно з оцінкою ризиків щодо суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Оцінка таких ризиків включає огляд системи внутрішнього контролю над підготовкою та достовірним поданням групою консолідованої фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які відповідають наявним обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю групи. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики та прийнятності облікових оцінок, зроблених керівництвом, а також оцінку загального подання консолідованої фінансової звітності.

  Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної аудиторської думки.

  Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

  Питання, які впливають на показники поточного року або обох років:

  1) Фінансова інформація ПАТ "Укрнафта"

  Як зазначено у Примітці 22 до цієї консолідованої фінансової звітності, група отримала контроль над ПАТ "Укрнафта" і, починаючи з 22 липня 2015 року (надалі — "дата відновлення контролю"), фінансова інформація ПАТ "Укрнафта" включається до консолідованої фінансової звітності групи. До 22 липня 2015 року для обліку інвестиції у ПАТ "Укрнафта" група використовувала метод участі в капіталі. Станом на дату відновлення контролю група здійснила оцінку активів та зобов'язань ПАТ "Укрнафта", а також раніше утримуваної інвестиції групи у ПАТ "Укрнафта" за їхньою справедливою вартістю. Нам не вдалося отримати достатніх та належних аудиторських доказів стосовно:

  a. визнання і оцінки передплат виданих та торгової дебіторсь­кої заборгованості, а також пов'язаних з ними фінансових витрат;

  б. класифікації передплат виданих у складі оборотних активів;

  в. кількості та оцінки вартості запасів;

  г. оцінки справедливої вартості основних засобів станом на дату відновлення контролю.

  Таким чином, нам не вдалося переконатися щодо сум ПАТ "Укрнафта", які зазначені в таблиці нижче:

  Статті консолідованої фінансової звытності

  Окрім того, нам не вдалося отримати достатніх та належних аудиторських доказів стосовно сутності певних витрат, понесених ПАТ "Укрнафта" протягом року, який закінчився 31 грудня 2014 року, в яких частка групи становила 179 млн грн і була включена до частки групи у результатах асоційованих підприємств після оподаткування за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року.

  2) Інвестиції в асоційовані підприємства та спільну діяльність

  Як зазначено у Примітці 7 до цієї консолідованої фінансової звітності, група має інвестиції в асоційовані підприємства та спільну діяльність, які обліковуються із використанням методу участі в капіталі та пропорційної консолідації, відповідно. Нам не вдалося:

  a. отримати достатніх та належних аудиторських доказів щодо можливості відшкодування торгової та іншої дебіторської заборгованості ПАТ "Укртатнафта" станом на 31 грудня 2015 та 2014 років, з часткою групи у сумі 611 млн грн та 515 млн грн, відповідно, яка була включена до балансової вартості інвестицій в асоційовані підприємства;

  б. отримати достатніх та належних аудиторських доказів щодо частки групи в активах, зобов'язаннях, доходах і витратах спільної діяльності, за ведення облікових записів якої відповідають інші сторони угод про спільну діяльність, укладених із ПАТ "Укргазвидобування", оскільки ми не отримали доступу до перевіреної аудитом фінансової звітності та фінансової інформації, підготовленої згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності станом на 31 грудня 2015 року і за рік, який закінчився на зазначену дату, як зазначено у таблиці нижче:

  Стаття у консолідованій фінансовій звітності

  в. визначити вплив відхилення від застосування єдиної облікової політики групи стосовно використання моделі переоцінки для обліку своїх основних засобів з боку ПАТ "Укртатнафта" та спільної діяльності ПАТ "Укргазвидобування", Misen Enterprises AB та ТОВ "Карпатигаз".

  3) Класифікація і подання операцій придбання

  Як викладено у Примітках 17, 18 і 26, протягом року, який закінчився 31 грудня 2015 року, та першого кварталу року, який закінчився 31 грудня 2014 року, група понесла наступні витрати:

  Статті у консолідованій фінансовій звітності

  Як вказано у примітках, зазначених вище, сутність таких витрат може відрізнятись від їхньої юридичної форми згідно з первинними документами, частина з яких знаходиться у прокуратурі України в межах слідства або вивчається в межах власного корпоративного розслідування групи. Нам не вдалося отримати достатніх та належних аудиторських доказів, щоб переконатися стосовно сум та характеру наведених вище операцій, а також їхньої класифікації у консолідованій фінансовій звітності за роки, які закінчилися 31 грудня 2015 та 2014 років. У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум.  

  Питання, які стосуються попередніх періодів і впливають на порівнянність даних поточного року та попереднього року

  4) Переоцінка основних засобів станом на 31 грудня 2013 року

  Як зазначено у Примітці 26 до цієї консолідованої фінансової звітності, група прийняла модель переоцінки для обліку своїх основних засобів, що вимагає проведення переоцінок із достатньою регулярністю таким чином, щоб балансова вартість основних засобів станом на звітну дату суттєво не відрізнялась від їхньої справедливої вартості. Група провела переоцінку основних засобів станом на 31 грудня 2014 року і така переоцінка продемонструвала, що справедлива вартість основних засобів суттєво відрізнялася від їхньої балансової вартості до переоцінки. Зважаючи на істотні економічні зміни, які відбулися після попередньої переоцінки основних засобів станом на 31 грудня 2009 року, включаючи зміни у тарифах та витратах на транспортування природного газу, цінах продажу природного газу групи власного видобутку та вартості будівельних робіт, ми вважаємо, що різниця між справедливою та балансовою вартостями основних засобів також була суттєвою станом на 31 грудня 2013 року. За умов відсутності переоцінки на цю дату, нам не вдалося отримати достатніх та належних аудиторських доказів щодо впливу цього питання на витрати групи по зносу, виснаженню і амортизації, інші сукупні доходи, зменшення корисності основних засобів та витрати з податку на прибуток за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року. У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум. Наша аудиторська думка щодо консолідованої фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, була відповідним чином модифікована.

  Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, також модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного періоду та порівняльних даних.

  5) Виснаження нафтогазових активів за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року

  Як зазначено у Примітці 26 до цієї консолідованої фінансової звітності, облік виснаження нафтогазових активів групи здійснюється із використанням методу суми одиниць продукції пропорційно до підтверджених розроблених запасів вуглеводнів. Керівництво залучило незалежного експерта для оцінки запасів вуглеводнів групи станом на 31 грудня 2014 року. Таким чином, така оцінка є неспівставною з оцінкою станом на 31 грудня 2013 року, оскільки оцінка 2014 року була зроблена із залученням незалежного експерта, у той час як оцінка 2013 року базувалась виключно на внутрішніх оцінках керівництва. За умов неспівставності цих оцінок нам не вдалося отримати достатніх та належних аудиторських доказів щодо впливу цього питання на витрати групи по зносу, виснаженню і амортизації за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, та балансову вартість основних засобів станом на 31 грудня 2013 року.

  У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум. Наша аудиторська думка щодо консолідованої фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, була відповідним чином модифікована. Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, також модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного року та попереднього року.

  6) Втрата контролю над дочірнім підприємством і зменшення корисності активів, розташованих в Автономній Республіці Крим

  Як зазначено у Примітці 2 до цієї консолідованої фінансової звітності, у березні 2014 року група втратила контроль над активами одного із своїх дочірніх підприємств, ПАТ "Чорноморнафтогаз", більша частина яких розташована на території Автономної Республіки Крим. Оскільки ми не отримали доступу до фінансової інформації даного дочірнього підприємства станом на 31 грудня 2013 року, нам не вдалося отримати достатніх та належних аудиторських доказів щодо балансової вартості активів та зобов'язань (після згортання внутрішньогрупових залишків) цього дочірнього підприємства на цю дату. Також, ми не отримали доступу до інших активів групи, розташованих на території Автономної Республіки Крим. Група припинила консолідацію активів та зобов'язань ПАТ "Чорноморнафтогаз" та створила резерв під знецінення на всю суму вартості інших активів, розташованих на території Автономної Республіки Крим, протягом року, який закінчився 31 грудня 2014 року. Оскільки балансова вартість таких активів та зобов'язань станом на 31 грудня 2013 року впливає на визначення суми збитку від припиненої діяльності та суму операційних витрат за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум. Наша аудиторська думка щодо консолідованої фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, була відповідним чином модифікована. Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, також модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного періоду та порівняльних даних.

  7) Участь в інвентаризації запасів станом на 31 грудня 2013 року

  Оскільки нас було призначено аудиторами групи після звітної дати, ми не були присутні під час проведення інвентаризації фізичних залишків запасів та не мали змоги переконатися у кількості запасів за допомогою застосування альтернативних процедур і, відповідно, в оцінці запасів у сумі 607 млн грн станом на 31 грудня 2013 року. Оскільки ці запаси впливають на визначення результатів діяльності за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, нам не вдалося визначити, чи існувала потреба у будь-яких коригуваннях результатів діяльності за відповідний рік.

   

  ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

  На нашу думку, за виключенням можливого впливу питань, викладених у параграфах 1-2б та 3-7 у підставі для висловлення умовно-позитивної думки і за виключенням впливу питання, викладеного у параграфі 2в у підставі для висловлення умовно-позитивної думки, консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан групи на 31 грудня 2015 року та її фінансові результати, та рух грошових коштів за рік, який закінчився на зазначену дату у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

  ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

  Консолідована фінансова звітність, яка додається, була підготовлена на основі припущення, що група здатна продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Як зазначено у Примітках 2 і 21 до цієї консолідованої фінансової звітності, поточні зобов'язання групи перевищували її оборотні активи станом на 31 грудня 2015 та 2014 років на суму 6 392 млн грн та 17 840 млн грн, відповідно. Протягом років, які закінчились на зазначені дати, група понесла чисті збитки у сумі 36 323 млн грн та 88 433 млн грн, відповідно. Окрім того, існують суттєві судові позови, щодо яких є невизначеність стосовно їх остаточного вирішення та наслідків для групи. Ці умови створюють суттєву невизначеність щодо здатності групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі без постійної підтримки з боку Уряду України. Плани керівництва стосовно цих питань викладені у Примітці 2 до цієї консолідованої фінансової звітності. Консолідована фінансова звітність не містить жодних коригувань, які могли б знадобитися у результаті вирішення цієї невизначеності.

  Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 21 до консолідованої фінансової звітності, в якій ідеться про невизначеність, пов'язану з результатами позову компанії до Арбітражного інституту Торгової Палати Стокгольма до АТ "Газпром" та зустрічного позову АТ "Газпром" до компанії.

  Ми також звертаємо вашу увагу на Примітку 2 до консолідованої фінансової звітності, у якій йдеться про те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання, неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність групи.

  Ми також звертаємо вашу увагу на Примітку 3 до консолідованої фінансової звітності, у якій йдеться про те, що у консолідовану фінансову звітність станом на 31 грудня 2014 року і за рік, який закінчився на зазначену дату, були внесені коригування у результаті перерахунку.

  Наша аудиторська думка не містить жодних застережень стосовно цих питань.

  29 липня 2016 року
  ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК"

  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>