• Охорона життя та здоров'я працівників — один з пріоритетів роботи Нафтогазу. Компанія створює комфортні та безпечні умови праці, впроваджує міжнародні стандарти та найкращі практики у сфері управління гігієною та безпекою праці, а також вживає всіх необхідних заходів для зниження рівня виробничого травматизму.

  СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ГІГІЄНИ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

  Пріорітетні напрямки дяльності компанії у сфері гігієни та безпеки праці

  Система управління у сфері гігієни та безпеки праці є частиною інтегрованої системи корпоративного управління виробничими процесами на об'єктах компанії.
  Загальне керівництво роботою компанії з питань охорони праці здійснює голова правління компанії. Для впровадження стратегії компанії у сфері гігієни та безпеки праці було створено Департамент з охорони праці, екологічної та промислової безпеки.

  Організація системи управління у сфері гігієни та безпеки праці з відповідними функціями охоплює усю діяльність підприємств компанії з цих питань відповідно до їх функціональних структур та складається з 4-х та 5-ти рівневого керування (від робочого місця до апарату управління).

  Основним документом, відповідно до якого всі підприємства Нафтогазу здійснюють свою діяльність у сфері гігієни та безпеки праці, є Політика компанії у сфері гігієни та безпеки праці, яка спрямована на мінімізацію ризиків виникнення нещасних випадків та інших інцидентів, професійних захворювань працівників у процесі виробничої діяльності.

  Стратегія Нафтогазу у сфері гігієни та безпеки праці

  У 2016 році в Нафтогазі планується розпочати розробку нового нормативного документа щодо управління гігієною та безпекою праці, відповідно до якого усі підприємства компанії будуть здійснювати свою діяльність з цих питань. Цей нормативний документ замінить чинний у компанії галузевий стандарт у сфері управління охороною праці1. Система управління у сфері гігієни та безпеки праці розробляється з урахуванням:

  • положень ДСТУ OHSAS 18001:2010 "Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги" (OHSAS 18001:2007);
  • відповідних документів Міжнародної організації праці та Міжнародної асоціації соціального забезпечення, зокрема, Сім "Золотих правил"2 з організації управління охороною праці, міжнародного принципу "Zero Accident — нульовий травматизм на виробництві".

   1Галузевий стандарт СОУ 74.1-20077720-025:2006 "Система управління охороною праці НАК "Нафтогаз України". Основні положення"

   2 Сім "Золотих правил" розроблені Міжнародною асоціацією соціального забезпечення, ISSA, International Social Security Association

  Впровадження міжнародних стандартів

  З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом безпека праці на виробництві як один з основних показників, що безпосередньо впливає на міжнародний імідж компанії, набуває особливої ваги. Тому, однією зі стратегічних цілей Нафтогазу є забезпечення впровадження міжнародних та європейсь­ких стандартів, кращих практик у сфері управління гігієною та безпекою праці.

  Нафтогаз впроваджує європейські стандарти, що передбачають лідерство керівника підприємства у забезпеченні функціонування ефективної системи управління охороною праці та його відповідні дії, зокрема:

  • безпека та гігієна праці має стати пріоритетом у діяльності підприємства;

  • визначення обов'язків та відповідальності управлінського персоналу та працівників у сфері управління гігієною та безпекою праці;

  • постійне реагування на небезпечні умови праці та поведінку персоналу;

  • документальне оформлення політики підприємства щодо безпеки та гігієни праці.

  Компанія постійно поліпшує систему управління гігієною і безпекою праці з урахуванням положень відповідних міжнародних стандартів та кращих міжнародних практик.

  Впровадження міжнародного стандарту OHSAS 18001 на підприємствах компанії

  У грудні 2015 року Уктрансгаз пройшов сертифікаційний аудит, за результатами якого було підтверджено відповідність системи управління охороною праці вимогам OHSAS 18001:2007 та ISO 90013. Згідно з положеннями стандарту, Укртрансгаз проводить роботу з виявлення, оцінювання та мінімізації ризиків виникнення нещасних випадків. Для цих цілей в Укртрансгазі розроблено "Методику визначення небезпек та оцінювання ризиків", на основі якої складено реєстри небезпек та ризиків, що містять коригувальні (запобіжні) дії щодо запобігання виробничому травматизму.

  Інші підприємства компанії здійснюють підготовчі роботи з розроблення, впровадження та подальшої сертифікації до кінця 2017 року систем управління охороною праці відповідно до стандарту OHSAS 18001. Процес виконання цієї роботи передбачає декілька етапів, у тому числі: створення робочої групи з фахівців, які будуть відповідальні за розробку цієї системи, та їх навчання, розробка відповідних процедур, визначення організації, яка проведе обов'язковий діагностичний аудит, тощо.

  3ISO 9001 "Системи управління якістю. Вимоги" — міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи менеджменту якості.

   

  ВИТРАТИ (ІНВЕСТИЦІЇ) НАФТОГАЗУ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

  Підприємства Нафтогазу щорічно розробляють та фінансують заходи, спрямовані на створення безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням на виробництві.

  У 2015 році інвестиції Нафтогазу в заходи з охорони праці на підприємствах склали 136,4 млн грн. Обсяг фінансування цих заходів на виробничих підприємствах компанії в середньому склав 2,15 % від фонду оплати праці цих підприємств за 2014 рік, що перевищує нормативну частку (0,5%), встановлену чинним законодавством України про охорону праці.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Протягом 2015 року на підприємствах компанії атестовано за умовами праці 1905 робочих місць. За результатами атестації розробляються та вживаються заходи щодо покращення умов праці

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Найбільше коштів було спрямовано групою Нафтогаз на:

  • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, в тому числі спеціальним одягом, взуттям;

  • упорядкування основних фондів (приміщень, обладнання) відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці;

  • надання працівникам спеціального харчування;

  • усунення та мінімізацію впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

  • проведення навчання з питань охорони праці;

  • організацію і проведення медичних оглядів працівників.

  ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ЗДІЙСНЕНІ НАФТОГАЗОМ У 2015 РОЦІ

  З метою поліпшення роботи з охорони праці та безпеки дорожнього руху, запобігання нещасним випадкам та дорожньо-транспортним пригодам в 2015 році в компанії видано низку розпорядчих документів (наказів) стосовно аналізу стану охорони праці та безпеки дорожнього руху на підприємствах, а також про підготовку та проведення Дня охорони праці та подальше удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах компанії.

  Основні принципи політики Нафтогазу у сфері гігєни та безпеки праці

  У квітні-травні 2015 року на підприємствах проведено заходи з нагоди Всесвітнього дня охорони праці та Дня охорони праці в Україні під гаслом: "Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці".

  Підготовлено та затверджено керівництвом компанії Рекомендації щодо впровадження на підприємствах Нафтогазу проекту Сім "Золотих правил" як передового міжнародного досвіду з питань управління охороною праці, опрацьованого Міжнародною асоціацією соціального забезпечення. На підприємствах компанії визначено філії, структурні одиниці, виробничі підрозділи, де передбачено реалізувати пілотні проекти щодо впровадження Семи "Золотих правил".

  Наприкінці 2015 року в Нафтогазі створено Робочу групу з питань охорони праці, до складу якої увійшли представники групи Нафтогаз, Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України, Федерації роботодавців гірників України, редакції журналу "Охорона праці", міжнародні експерти та аудитори з охорони праці. Робоча група розробила план заходів Нафтогазу на 2016 рік, який включає зокрема, розробку Методики щодо ідентифікації небезпек та оцінювання ризиків виникнення нещасних випадків в компанії, складання реєстрів цих ризиків та ін.

   

  Навчання працівників компанії з питань охорони праці та промислової безпеки

  Безпечні умови праці залежать не лише від технічного стану виробничих об'єктів та обладнання, але і від культури безпечної праці, а також від відповідального ставлення працівників до дотримання вимог охорони праці та промислової безпеки. Тому Нафтогаз приділяє значну увагу навчанню працівників з питань охорони праці.

  Компанія у 2015 році організувала та провела тренінг-семінар з розвитку та просування культури охорони праці на її підприємствах, галузеву та робочі наради щодо:

  • євроінтеграційних процесів України з управління гігієною та безпекою праці;

  • адаптації національного законодавства з охорони праці до європейського законодавства;

  • практичних дій керівництва та персоналу підприємства стосовно оцінки ризиків виникнення нещасних випадків, способів управління ризиками, зниження рівня травматизму шляхом впливу на поведінку працівників в комплексі із впровадженням технічних аспектів;

  • сучасних європейських директив та нормативно-правового забезпечення системи управління охороною праці, ролі вищого керівництва підприємства в управлінні охороною праці;

  • ініціативи та відповідальності роботодавців за забезпечення здорових та безпечних умов праці, наслідків недотримання вимог виробничої безпеки, стану виробничого травматизму в цілому по Україні;

  • шляхів співпраці державних наглядових органів з суб'єктами господарювання у забезпеченні конституційного права працівників на безпечні умови праці.

  Сім золотих правил з управління охороною праці

  ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

  Компанія вживає необхідних заходів для зниження рівня виробничого травматизму та впроваджує міжнародний принцип "Zero Accident — нульовий травматизм на виробництві". На жаль, незважаючи на всі зусилля, яких вживає компанія аби запобігти травматизму працівників на виробництві, у 2015 році сталося 22 нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, внаслідок яких травмовано 24 працівники, у тому ­числі 5 – смертельно.

  Виробничий травматизм

  Смертельні випадки сталися внаслідок дорожньо-транспортних пригод на дорогах загального користування, падіння, травмування при роботі з приладами, що перебувають під тиском, обвалення ґрунту та травмування металевим канатом, що використовувався для встановлення превентора на гирло свердловини. На підприємствах компанії проводиться детальний аналіз причин виробничого травматизму, за результатами якого розробляються та вживаються необхідні запобіжні заходи. Крім того, згідно з діючою у компанії системою охорони праці, щокварталу, на рівні підприємств та компанії в цілому, проводиться аналіз нещасних випадків, що сталися на виробництві, та стану профілактичної роботи з охорони праці. Запроваджується особливий режим контролю за станом охорони праці у зв'язку з нещасними випадками із смертельними і тяжкими наслідками. Проводиться службове розслідування нещасних випадків із тяжкими наслідками та дорожньо-транспортних пригод. Посадові особи, інші працівники, винні у допущенні нещасних випадків та дорожньо-транспортних пригод, притягаються до відповідальності.

  ПЛАНИ НА 2016 РІК

  Процес європейської інтеграції України передбачає кардинальні зміни в усіх сферах суспільної діяльності, в тому числі, зміну ставлення до умов та безпеки праці. Визначення їх пріоритетними у виробничих процесах та реальне впровадження міжнародних та європейських стандартів стає головним завданням компанії.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  У грудні 2015 року три фахівці Служби охорони праці компанії підвищили кваліфікацію за напрямками: "Розробка та впровадження систем менеджменту на основі управління ризиками" та "Аудит і сертифікація систем менеджменту". Учасники заходу отримали відповідні сертифікати Академії систем менеджменту гігієни та безпеки праці та ТОВ "Технічні та управлінські послуги", яке є офіційним представником TÜV SÜD (м. Мюнхен, Німеччина) на території України і виконує послуги з аудиту та сертифікації

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  На корпоративному рівні:

  розроблення та впровадження "Системи управління у сфері гігієни та безпеки ­праці" в Нафтогазі відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 "Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги", відповідних документів Міжнародної організації праці та Міжнародної асоціації соціального забезпечення, зокрема, Сім "Золотих правил", у тому числі:

  •  впровадження єдиної технічної політики у сфері гігієни та безпеки праці, аналіз стану травматизму на виробництві, умов праці та аварійності, розроблення профілактичних заходів;

  •  розроблення та впровадження методик постійної ідентифікації небезпек, оцінювання ризиків виникнення нещасних випадків, інцидентів, професійних захворювань, дорожньо-транспортних пригод та аварій на виробництві, реалізація необхідних засобів управління (менеджменту);

  •  розвиток менеджменту у сфері гігієни та безпеки праці підприємств, сприяння впровадженню підприємствами компанії системи управління гігієною та безпекою праці, організація нефінансового аудиту і сертифікації за міжнародними стандартами OHSAS 18001:2007 "Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги";

  •  виконання Плану екологічних і соціальних заходів (кредитна угода з ЄБРР);

  •  виконання Плану організаційно-технічних заходів з охорони праці на 2016 рік, ­Комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення рівня охорони праці.

   

  На локальному (апаратному) рівні:

  • виконання в рамках Кредитної угоди з ЄБРР Плану екологічних та соціальних заходів, які передбачають впровадження системи управління гігієною та безпекою праці, відповідних міжнародних стандартів менеджменту;

  •  забезпечення проведення ідентифікації небезпек та оцінювання ризиків виникнення нещасних випадків, інцидентів в апараті компанії;

  • реалізація заходів, спрямованих на впровадження британського стандарту PAS 1010:2011 "Керівництво з менеджменту психосоціального ризику на робочому місці", методичних рекомендацій "Орієнтири щодо попередження виробничого стресу. Практичні заходи щодо удосконалення роботи з попередження стресу на робочому місці", розроблених Міжнародною організацією праці, менеджменту психосоціальних ризиків, та для подальшого підвищення рівня культури виробництва в компанії.

  Структура витрат Нафтогазу на охорону праці

  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>