• Нафтогаз усвідомлює всю міру відповідальності перед нинішнім і майбутніми поколіннями за вплив своєї діяльності на навколишнє середовище. Серед головних пріоритетів компанії — гармонізація економічних інтересів підприємств Нафтогазу з екологічними та соціальними інтересами суспільства.

  СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

  Основні принципи екологічної політики Нафтогазу

  Основним документом, відповідно до якого Нафтогаз здійснює свою діяльність у галузі охорони навколишнього середовища, є Екологічна політика.

  Екологічна політика є основою для визначення екологічної стратегії компанії, планування та здійснення її природоохоронної діяльності, раціонального використання природних ресурсів та підвищення рівня екологічної безпеки виробничих об'єктів підприємств групи.

  Нафтогаз розробляє та реалізує низку заходів, які спрямовані на охорону і раціональне використання водних ресурсів, атмосферного повітря, надр, земельних ресурсів та поводження з відходами з урахуванням положень, завдань та цілей стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року та інших законодавчих і нормативних документів. В компанії реалізується "Комплексний план заходів з охорони навколишнього природного середовища" на 2015-2020 роки1.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  У своїй діяльності Нафтогаз керується принципами європейського екологічного права

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Для проведення узгодженої природоохоронної, енерго- і ресурсоощадної діяльності в рамках єдиної концепції в складі компанії працює Департамент з охорони праці, екологічної та промислової безпеки. Також при наглядовій раді компанії створено комітет з охорони праці, екологічної та промислової безпеки. Вищим керівником у системі управління охороною навколишнього середовища є голова правління.

  1 Надалі у документі вживається скорочена назва — Комплексний план.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Детальніше ознайомитися з Екологічною політикою компанії можна на сайті www.naftogaz.com

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Впровадження міжнародних стандартів

  Підприємства компанії удосконалюють підходи до управління своєю діяльністю у галузі охорони навколишнього середовища та впроваджують систему екологічного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001 як невід'ємної складової інтегрованої системи менеджменту Нафтогазу. У 2015 році Укртрансгаз пройшов сертифікацію системи управління екологічною безпекою відповідно до ISO 14001. Цю ж систему впровадили також Укрнафта та Укргазвидобування. Відповідно до Комплексного плану заходів, на підприємствах групи у 2017 році заплановано впровадження системи екологічного управління відповідно до ISO 14001 в Укравтогазі, Укртранснафті, Укрспецтрансгазі, а також інших дочірніх компаніях та підприємствах групи.

  ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

  Керуючись у своїй діяльності принципом інформаційної відкритості та прозорості, Нафтогаз відкритий до взаємодії з усіма зацікавленими сторонами щодо питань можливого екологічного та соціального впливу господарської діяльності підприємств групи. В Нафтогазі діє "Порядок взаємодії із зацікавленими сторонами", який розповсюджується на всі види діяльності компанії та застосовується до проектів, які мають значний вплив на довкілля та життя громад або до яких виявлений інтерес зацікавлених сторін.

  Нафтогаз на своєму сайті розмістив текст Екологічної політики, оприлюднює річні звіти, де йдеться про заходи, яких вживає компанія для зменшення свого впливу на навколишнє середовище. Дочірні підприємства групи Нафтогаз регулярно готують та подають до державних органів виконавчої влади та управлінь статистики звітність щодо показників впливу господарської діяльності на навколишнє середовище, а також звіти щодо виконання планів природоохоронних заходів.

  ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Підприємства групи щорічно розробляють та фінансують плани комплексних природоохоронних заходів, спрямованих на охорону атмосферного повітря, охорону та раціональне використання водних ресурсів, охорону та раціональне використання надр і земельних ресурсів, а також поводження з відходами.
  У 2015 році поточні витрати та капітальні інвестиції дочірніх підприємств Нафтогазу, спрямовані на охорону навколишнього середовища, склали 75,3 млн грн. Крім того, оплата послуг природоохоронного призначення склала 52,2 млн грн. Екологічний податок у 2015 році становив 30,4 млн грн.

  ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ

  Специфіка діяльності виробничих підприємств Нафтогазу, а саме — видобування нафти та природного газу з традиційних джерел, транспортування та зберігання газу і нафти — пов'язана із впливом на навколишнє середовище: повітря, водні та земельні ресурси. Маючи на меті мінімізувати вплив на навколишнє середовище, Нафтогаз проводить екологічну оцінку своєї господарської діяльності на усіх етапах – від розробки проектів (планування проектів, підготовка техніко-економічних обґрунтувань) до реалізації проектів, відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням принципів європейського екологічного права.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  У 2015 році затверджено Екологічну політику компанії та Типове положення про службу екологічної та радіаційної безпеки, оновлено та оптимізовано екологічну звітність підприємств

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Компанія виділяє такі основні види діяльності з екологічним впливом:

  • геологорозвідувальні та бурові роботи під час пошуків, розвідки та підготовки до експлуатації нафтогазових об'єктів;

  • видобування і транспортування нафти та газу і вирішення проблеми екологічної безпеки під час експлуатаційних робіт;

  • екологічна безпека при зберіганні нафти й газу, та при транспортуванні магістральними газо- та нафтопроводами;

  • несанкціоновані врізання в трубопроводи, які призводять до втрат нафти і нафтопродуктів та нафтохімічного забруднення довкілля, а також пошкодження газопроводів у результаті бойових дій.

  Для контролю над екологічними ризиками компанія впроваджує ефективну систему управління охороною навколишнього середовища, а також реалізує природоохоронні заходи, мова про які піде далі у цьому звіті.

  Екологічний моніторинг та контроль

  На всіх підприємствах групи Нафтогаз відповідно до чинного законодавства України та власних нормативних документів компанії проводиться контроль за рівнем техногенного навантаження на довкілля та аналіз стану екологічної безпеки в районах впливу виробничої діяльності підприємств. Здійснюється моніторинг стану поверхневих і ґрунтових вод та контроль викидів у атмосферне повітря, якості стічних вод, стану земельних ресурсів, а також контроль за витоками природного газу. За результатами моніторингу та в разі необхідності компанія може коригувати заплановані природоохоронні заходи та оперативно реагувати на нештатні ситуації.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  У першому періоді дії Кіотського протоколу (до 2012 року) Нафтогаз реалізував проекти спільного впровадження, що дозволило скоротити викиди на 20 млн тонн СО2 екв. Завдяки реалізації цих проектів було впроваджено енергозберігаючі заходи, залучено інвестиції в модернізацію технологічного обладнання компанії

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Усунення витоків природного газу

  Одним з дієвих шляхів зменшення втрат природного газу є виявлення та усунення витоків природного газу через нещільності кранових вузлів, фланцевих та різьбових з'єднань. Для цього в Нафтогазі було сформовано систему моніторингу витоків та забезпечено необхідним обладнанням і приладами мобільні лабораторії в кожному управлінні магістральних газопроводів Укртрансгазу. Усі мобільні лабораторії Укртрансгазу пройшли атестацію в ДП "Укрметртестстандарт" на технічну компетентність і незалежність з вимірювань та отримали відповідні свідоцтва. Виявлення місць витоків природного газу здійснюється методами електронної індикації (прилад для вимірювання об'єму витоків газу Hi-Flow Sampler "Bacharach"), акустичного визначення витоків.

  ВНЕСОК КОМПАНІЇ У БОРОТЬБУ ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ

  Проблема зміни клімату знаходиться у центрі уваги екологів, науковців та світової спільноти. Нафтогаз робить свій внесок у боротьбу зі зміною клімату, активно долучившись до проектів Кіотського протоколу, один з ефективних механізмів якого — реалізація проектів спільного впровадження.

  Співпраця з міжнародними фінансовими інститутами

  Перший період дії Кіотського протоколу закінчився у 2012 році. У 2015 році на 21-ій Конференції сторін рамкової конвенції ООН зі змін клімату у Парижі була підписана нова міжнародна угода щодо проблем клімату та прийняті нові механізми щодо зменшення викидів. Країни-­учасниці, в тому числі Україна, подали національні програми боротьби зі змінами клімату на планеті для формування тексту світової кліматичної угоди. Одним з інструментів, спрямованих на зниження викидів парникових газів, є впровадження національної системи торгівлі дозвільними одиницями на викиди парникових газів (УСТВ), що передбачено Директивою 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 13 жовтня 2003 року, за якою Україна до 1 січня 2017 року повинна здійснити повну імплементацію передбачених нею заходів.

  Враховуючи значну кількість установок-об'єктів дозвільної системи на підприємствах нафтогазової галузі, Нафтогаз бере активну участь у різноманітних заходах, проектах та навчальних програмах щодо проблем, які вимагатимуть вирішення в процесі впровадження УСТВ. Компанія розпочала відбір об'єктів підприємств для реалізації пілотних проектів з впровадження УСТВ.

  Крім того, Комплексним планом на 2015-2020 роки передбачено здійснення заходів щодо забезпечення скорочення обсягу викидів парникових газів, зокрема, оптимізація технологічних режимів наявного паливоспоживального обладнання та його модернізація, виявлення мобільними лабораторіями витоків із запірної арматури та їх усунення за допомогою сучасного обладнання та високоефективних ущільнювальних матеріалів.

  З метою скорочення емісії парникових газів необхідно вирішити ряд проблем, притаманних технологічним процесам транспортування газу, а саме:

  • проведення широкомасштабної модернізації обладнання магістральних газопроводів з широким залученням сучасних технологій;

  • запровадження нових технологій при проведенні регламентних і ремонтних робіт, спрямованих на енерго- та ресурсозбереження та захист довкілля.

  Посилення контролю Укртрансгазом за використанням газу на виробничо-технологічні потреби (ВТП) сприяло тому, що економічний ефект від різниці між плановими та фактичними витратами газу у 2015 році склав 1,5 млрд грн. Якщо у 2013 році використали 2,4 млрд куб. м природного газу для ВТП, то у 2014 році — 1,8 млрд куб. м, а в 2015 – 1,5 млрд куб. м.

  Екологічні податки

  Завдяки регуляторним змінам, які активно підтримував Нафтогаз, у 2015 році вперше за багато років відбулося суттєве зменшення обсягів використання газу домогосподарствами. Економія близько 2 млрд куб. м газу не пояснюється такими факторами як втрата частини території, зміна температури або нормативів споживання газу. Це скорочення попиту на газ є результатом зміни у поведінці споживачів, що пояснюється, передусім, наближенням ціни на газ для населення до ринкового рівня та заміною державних крос-субсидій Нафтогазу на адресні субсидії незаможним громадянам. Детальніше див. Аналіз: перехід від прихованих до адресних субсидій.

  ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

  З метою запобігання забрудненню атмосферного повітря Нафтогаз у 2015 році реалізував заходи, що містяться у Плані природоохоронних заходів компанії на 2015-2020 роки, в тому числі:

  •  здійснено ремонт і заміну аварійних ділянок трубопроводів;

  •  контроль за корозійним станом, електрохімічний захист, внутрішньотрубне діагностування трубопроводів;

  •  ревізія, ремонт і заміна запобіжних дихальних клапанів резервуарів і апаратів.

  Впродовж 2015 року на підприємствах групи проведено інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря. На підставі проведених робіт отримано дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

  Загальний обсяг викидів забруднювальних речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єктів підприємств компанії у 2015 році становив близько 4,1 млн т, що на 13% менше ніж у 2014 році.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Масштабна модернізація паливоспоживального обладнання, передбачена проектами інвестиційних програм Нафтогазу:
  • використання вітчизняного та імпортованого обладнання при заміні газоперекачувальних агрегатів з ефективністю використання паливного газу і екологічними показниками, які відповідають міжнародному рівню;
  • застосування новітніх технологій, зокрема турбодетандерних установок та використання альтернативних джерел енергії.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Згідно з даними статистичної звітності в останні роки в цілому на підприємствах компанії спостерігається тенденція до скорочення викидів забруднювальних речовин, у тому числі метану, сполук азоту, оксиду та діоксиду вуглецю.

  Зменшення викидів в атмосферу у 2015 році в порівнянні з 2014 роком стало можливим завдяки, в тому числі, реалізації Нафтогазом низки проектів з модернізації та ремонту обладнання, що дозволило скоротити витоки та втрати газу та використання природного газу на власні потреби, серед яких:

  •  впровадження технологій ремонту дефектних ділянок без випускання газу з газопроводу;

  •  максимальний відбір газу з ділянок газопроводів перед ремонтними роботами;

  •  будівництво систем утилізації скидного тепла;

  •  впровадження сучасних електронних систем запалювання на газомотокомпресорах 10 ГМК;

  •  будівництво дотискувальної компресорної станції для збирання низьконапірного нафтового газу;

  •  реконструкція факельних господарств на об'єктах збирання нафти і газу;

  •  будівництво закритої системи підготовки нафти;

  •  утилізація газу, дегазація конденсату та нафти та ін.

   

  РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

  Розуміючи цінність водних ресурсів, Нафтогаз намагається раціонально використовувати їх у своїй господарській діяльності. У 2015 році обсяги використання води підприємствами компанії становили 7,02 млн куб. м, що на 7% менше, ніж у 2014 році.

  Загальні викиди забруднювальних речовин

  Комплексний план на 2015-2020 роки включає також заходи щодо зменшення обсягів скидів забруднювальних речовин із зворотними водами, зокрема: реконструкція та модернізація споруд очистки господарсько-побутових стоків, будівництво рубежів затримання і збору нафти на водних переходах. Протягом 2015 року на підприємствах групи проводились роботи з розробки документації для отримання дозволів на спеціальне водокористування, розроблялися проекти зон санітарної охорони водозаборів, проекти гранично допустимих скидів, регламенти скидів стічних вод, проводився контроль якості стічних вод, виготовлення паспортів водозабірних споруд. Використання водних ресурсів підприємствами компанії у 2015 році здійснювалось у межах встановлених для них лімітів. Компанія забирає воду для використання у своїй діяльності з таких основних джерел, як артезіанські свердловини та поверхневі водойми. Стічні води виробничих об'єктів підприємств компанії для очистки скидають на очисні споруди, де вони проходять очистку механічними, хімічними та біологічними методами. Контроль якості стічних вод проводиться відповідно до технологічних регламентів власними аналітичними лабораторіями або за укладеними договорами.

  Структура утворення відходів

  ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

  Підприємства компанії вживають заходів задля зменшення обсягів утворення відходів внаслідок їх діяльності та зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище.

  Значна частка (понад 90%) відходів виробництва підприємств компанії належать до IV класу небезпеки, тобто до категорії малонебезпечних. Частка відходів I класу небезпеки (надзвичайно небезпечних) на підприємствах компанії складає менше 0,1%. Найбільш поширеними відходами на підприємствах Нафтогазу є відходи буріння, нафтошлами, що утворюються в основному на об'єктах видобування та переробки нафти та газу, а також брухт чорних металів, побутові та будівельні відходи, відпрацьовані мастила, акумулятори, автомобільні шини та лампи денного світла. Для переробки нафтошламів використовуються установки розділення та переробки нафтошламів. Для їх утилізації використовуються технології повернення нафти у технологічний процес або регенерації забруднених ґрунтів безпосередньо на місці нештатних ситуацій. Решта відходів I-III класу небезпеки передаються підприємствами компанії на договірних засадах для подальшої утилізації спеціалізованим підприємствам.

  Компанією розроблено "Програму поводження з відходами на підприємствах на 2016-2020 роки", якою передбачено розроблення планів управління відходами та участь у розробленні механізму повного покриття витрат згідно з принципом "забруднювач платить" та принципом розширеної відповідальності виробника (відповідно до вимог європейських директив 2008/98/ЄС, 2006/21/ЄС). У травні 2015 року Нафтогаз розпочав співпрацю з Державною академією післядипломної освіти та Мінприроди України в частині розроблення та впровадження технології дезактивації насосно-компресорних труб, забруднених джерелами іонізуючого випромінювання природного походження. В результаті співпраці має бути розроблено та погоджено в установленому порядку з Державною інспекцією ядерного регулювання України та Міністерством охорони здоров'я України відповідну сучасну та безпечну технологію ­очистки/­дезактивації ­насосно-компресорних труб і безпечного поводження з відходами в процесі очистки.

  Викиди вуглецю, метану і неметанових летких органічних сполук

   

  ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ НА НАДРА ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

  Використання води підприємствами Нафтогазу

  Внаслідок проведення компанією геологорозвідувальних, будівельних робіт, а також експлуатації свердловин, трубопроводів та інших виробничих об'єктів може відбуватися механічне порушення та забруднення земель.

  З метою охорони ґрунтів та земель Комплексним планом компанії на 2015-2020 роки передбачені заходи щодо ліквідації аварійних витоків нафти і нафтопродуктів, зокрема, використання сорбентів, ліквідація та рекультивація нафтових амбарів. З метою оперативного реагування на можливі аварійні ситуацій, пов'язані з витоками нафти і нафтопродуктів, в Укрнафті, Укргазвидобуванні, Укртранснафті щорічно забезпечується поповнення аварійного запасу препаратів та матеріалів для ліквідації наслідків таких ситуацій. Роботи з локалізації та ліквідації нафтозабруднень виконуються відповідно до вимог чинних нормативних документів. З метою зменшення впливу на довкілля планується впровадження сучасних технологій буріння та видобування вуглеводнів, оптимізація технологічних режимів, своєчасні ремонти наявного обладнання.

  ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА

  Компанія розвиває екологічну культуру серед своїх співробітників, а також в українському суспільстві. Адже це — основа відповідального ставлення до навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. У 2015 році компанія впровадила концепцію "Зелений офіс", розробивши власні "Зелені правила поведінки співробітників на роботі та в побуті". У приміщеннях підприємств групи розміщені інформаційні постери-нагадування щодо необхідності берегти ресурси (вимикати світло та кондиціонери, йдучи з роботи, заощаджувати воду), використовувати функцію економного друку принтера і т. ін. Є серед "зелених правил" і рекомендації, що стосуються побуту: встановлювати дома побутову техніку та прилади з ресурсозберігаючими властивостями, обирати екологічні види транспорту, купувати харчові товари у скляній та паперовій тарі та багато інших порад. Навчання "зеленим правилам поведінки" пройшли понад 50 працівників 22 підприємств компанії.

  В компанії організовно збір відпрацьованих батарейок і елементів живлення для їх подальшої безпечної утилізації.

  Щорічно співробітники підприємств компанії долучаються до благоустрою та озеленення виробничих майданчиків і прилеглих територій у  своїх містах, а також беруть участь у щорічному всеукраїнському заході "За чисте довкілля".

  Плани на 2016 рік

  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>